Mål och metoder

 

Policy för Björknässkolans fritidshem

Vi utgår och planerar vårt arbete utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018) samt skollagen 2010:800.

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmen ska också stärka elevernas självkänsla vilket i sin tur kan påverka elevernas förutsättningar för lärande.

Fritidshemmet ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Mål

Att eleven ska känna sig trygg i gruppen och
med pedagogerna.

Så här gör vi

Genom gruppstärkande lekar och lyhördhet för barnens behov. Samt tydliga regler och normer. 

Att erbjuda eleven stöd i sin utveckling
och erbjuda eleven en meningsfull fritid.

Eleven erbjuds att prova på olika aktiviteter för att utveckla sina färdigheter.
Att arbeta med elevinflytande. Elevernas önskemål och intressen ligger till grund för innehållet i verksamheten.
Att stärka eleven i sin självständighet och att
lära sig ta eget ansvar.
Utifrån elevens mognad och tillit till sin egen förmåga ges större ansvar och frihet.

Att eleven utvecklar sitt sociala samspel med andra.

Genom lek övar vi färdigheter som turtagning, ömsesidighet och respekt.

Att eleven ska lära känna, utforska och hantera
det samhälle de lever i.

Värdegrundsarbete, strategier för att bli mediekunniga, studiebesök och utflykter.
Att stimulera elevens nyfikenhet och kreativitet
för utveckling och lärande.
Tillvarata elevernas intressen och inspirera och utmana dem att prova nya saker.
Att arbeta utifrån diskrimineringsgrunderna. Vi använder oss av skolans "Plan mot diskrimininerande och kränkande behandling" för att främja likabehandling och motverka diskriminering.