Fritidshem

Fritidshem

Senast uppdaterad måndag, 14 september 2020 09:02

 

 Björknässkolans fritidshem
- en unik plats för barns lek, lärande och utveckling

 

Björknässkolans fritidsverksamhet tillgodoser varje barns behov av omsorg. Vi lägger stor vikt på barnens trygghet, att utveckla deras sociala kompetens och öka förståelsen för egna och andras känslor. Fritidstiden är barnens tid där den egna leken och kreativiteten ges stort utrymme. Barnen erbjuds aktiviteter som till exempel fritids-gympa, skogsdagar, utflyktsdagar, skapande aktiviteter, ute-och innelekar. Barns lek och det sociala samspelet är viktigt och vårt mål är att skapa förutsättningar för det. Vi arbetar också för att ständigt utveckla lekmiljön, både inne och ute.

I vårt närområde har vi både skog, skolträdgård, fotbollsplan, bandyplan, basketkorgar, lekplats m.m. Inomhus har vi olika rum där barnen kan få ro och leka i mindre grupper, bl.a. byggrummet, teaterrummet, kuddrummet, pingisrummet, lekrummet.

Skolan har 3 fritidshem med 2 avdelningar per fritids. Varje vecka skickar avdelningarna ut en veckoplanering med barnens planerade aktiviteter. Våra fritidslärare följer barnen från morgon till eftermiddag och det skapar därför goda relationer. Goda relationer är en förutsättning för att barn och unga ska känna trygghet i gruppen och tillit i sitt lärande.

Skogen - Barnens favoritplats
Att vara i och lära av naturen är något barnen älskar. Där utvecklar barnen relationer till naturen och utemiljön som samtidigt ger möjligheter till sinnliga upplevelser och allsidig kroppsrörelse. I vårt närområde finns fina skogar, lekplatser och naturområden. Återkommande favoritplatser är bl.a. Grodberget, Skrotskogen, Kocktorpsängen, Stockholmsberget, IP-skogen och Lilla lekparken.

Den fria leken - Lust och glädje
Leken är en grogrund för lärande. Det finns oerhört mycket forskning som visar på hur betydelsefull leken är. Därför lägger vi stor vikt på den fria leken. Barn känner glädje och livskvalitet när de leker. Leken är social, emotionell och kognitiv samtidigt och medför lärande och erfarenhet som barn behöver för att lyckas i sin samvaro.

Skapande verkstad - Ger barnen möjlighet att utveckla förmågor, ta egna initiativ och fördjupa sina egna intressen
Många barn tycker om att skapa fritt.  Därför lägger vi mycket vikt kring olika bildmaterial och former, rörelse, dans, akrobatik, drama, sång och musik. Deltagande i olika former av praktiska och estetiska verksamheter lägger också en grund för att utveckla förmågan att förverkliga idéer och lägga grunden för ett framtida entreprenörskap.

Genom det estetiska skapandet träder barnet in i vår kultur och växer som människa. När vi lär oss något nytt finns det alltid en komponent av kreativt skapande, menar Anna Klerfelt fil. doktor i pedagogik.

Traditionella aktiviteter - Återkommande upplevelser
På fritids återkommer roliga aktiviteter år efter år, bl.a. 5-kamp, korvgrillning, lågstadiedisco, Rock Ragge samt firande av fritidshemmens dag.

Vi arbetar utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018), Fritidshemmet - en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling (Skolverket 2011) samt skolans egna mål som ni finner under "Mål och metoder".

Välkommen till oss!